HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Kaj je društvo?

NAZAJ NA NVO

drustvo

Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z Zakonom o društvih. Ustanovijo ga lahko najmanj tri poslovno sposobne fizične ali pravne osebe, ki na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi društva in temeljni akt društva (običajno je to statut).

Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oz. naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oz. člani društva. Društvo se ne sme ustanoviti oz. ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti.

Delovanje društva je javno. Zastopnik društva pri pristojni upravni enoti poda zahtevo za registracijo društva, z vpisom v register društev društvo postane pravna oseba zasebnega prava.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice. Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom.

Podrobnejše informacije lahko najdete v ZAKONU O DRUŠTVIH.

Obiščite e-Pravnik, brezplačno spletno aplikacijo za izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih dokumentov. Če imate še kakšno vprašanje nam pišite.

 


Uporabne povezave in odgovori na vprašanja:
Kakšen je postopek ustanovitve društva?      
Kakšen je postopek pridobitve statusa v javnem interesu?
Kakšno društvo naj ustanovim?                    
Kateri so obvezni dokumenti za društva?           
Vzorčni primer STATUTA za društva Kaj rabim za registracijo društva? 
Kateri so priporočljivi dokumenti za društva?  Kje dobim vlogo za registracijo društva?                   
Kaj je SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti? 
Portal eVEM Portal Ministrstva za notranje zadeve Vzorci dokumentov za NVO

Kakšen je postopek ustanovitve društva?

Za ustanovitev društva je najprej gotovo potrebna priprava temeljnega akta društva. V njem zapišemo vsa pomembna določila glede delovanja in poslovanja društva (ime, namen, cilje, naloge, notranjo organizacijo, …).

Nato je potrebno sklicati ustanovni zbor, kamor so povabljeni vsi zainteresirani posamezniki (fizične osebe) in tudi pravne osebe, ki bodo bodoči ustanovitelji društva.
Na ustanovnem zboru morajo ustanovitelji:
• sprejeti sklep o ustanovitvi društva;
• sprejeti temeljni akt društva ter
• izvoliti zastopnika društva.
Poleg tega lahko na ustanovnem zboru izvolijo tudi člane drugih organov ter druge funkcionarje. O poteku ustanovnega zbora se vodi zapisnik.

Sledi registracija društva. Vlogo, ki jo predstavlja poseben obrazec in ga dobite na vseh upravnih enotah, vloži zakoniti zastopnik društva.
Vlogi je potrebno priložiti:
• zapisnik ustanovnega zbora;
• dva izvoda temeljnega akta;
• seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi;
• dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva;
• odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva;
• naslov sedeža društva;
• osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
Vlogo za registracijo društva se vloži na upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

Vpis v poslovni register
Društvo mora AJPES posredovati podatke za vpis v Poslovni register Slovenije najpozneje v 15 dneh od vpisa v register društev. Društvo podatke posreduje na obrazcu PRS-1, ki je dostopen na spletni strani AJPES (www.ajpes.si). Obrazcu mora priložiti tudi kopijo odločbe o vpisu v register društev.
AJPES na podlagi popolne prijave in ustreznih listin izvede vpis v poslovni register in društvu o tem pošlje obvestilo. Vpis v davčni register in odprtje transakcijskega računa. Prijavo za vpis v davčni register vloži zastopnik društva pri davčnemu uradu, na območju katerega ima društvo svoj sedež, in sicer v 8 dneh po opravljenem vpisu v Poslovni register Slovenije. Obrazce za prijavo v davčni register (DR-04) je možno dobiti na spletnih straneh Davčne uprave RS (www.durs.gov.si) ali na davčnem uradu oziroma izpostavi.

Poleg obrazca je potrebno priložiti še:
• kopijo odločbe upravne enote o vpisu v register društev;
• kopijo obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije;
• seznam ustanoviteljev društva;
• kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika.

Po vpisu v davčni register (in pridobitvi davčne številke) lahko odpremo transakcijski račun pri izbrani banki. Zahteve za odprtje bančnega računa se malenkostno razlikujejo od banke do banke, povečini pa za to potrebujemo:
• kopijo odločbe upravne enote o vpisu v register društev;
• kopijo obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije;
• osebni dokument zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenih oseb za upravljanje s transakcijskim računom.

NA VRH


Kakšno društvo naj ustanovim?

Ustanovite lahko društvo na naslednjih področjih delovanja:

 • Kultura in umetnost

Dramska društva
Glasbena društva
Plesna društva
Likovna društva
Literarna društva
Filmska društva
Druga kulturna in umetniška društva

 • Šport in rekreacija

Atletska društva
Gimnastična društva
Košarkaška društva
Nogometna društva
Rokometna društva
Hokejska društva
Smučarska društva in za druge zimske športe
Kotalkarska in društva za umetnostno drsanje
Kolesarska društva
Društvo Avto-moto športov
Plavalna društva in društva za vaterpolo
Veslaška društva
Društva za druge vodne in podvodne športe
Društva za tenis in squash
Badmintonska društva
Društva za namizni tenis
Društva za golf
Kegljaška društva
Balinarska društva
Strelska in lokostrelska društva
Boksarska društva
Društva za borilne veščine
Društva za zračne športe
Društva za konjeniške športe
Društva za športni ples
Jamarska društva
Planinska društva, plezalna in alpinistična društva
Taborniška in skavtska društva
Rekreacijska društva
Društva za miselne športe
Druga športna in rekreativna društva

 • Turizem

Turistična društva

 • Zdravstvo

Društva obolelih
Društva za pomoč in samopomoč

 • Socialno varstvo

Društva Rdečega križa
Invalidska društva
Društva prijateljev mladine
Društva Lions in Rotary
Druga društva za pomoč ljudem

 • Varstvo okolja

Lovska društva
Ribiška društva
Čebelarska društva

 • Ali društvo, ki se ukvarja s kombinacijo različnih vrst dejavnosti.

NA VRH


Kateri so obvezni dokumenti za društva?
 • Temeljni notranji akt (statut)
 • Pravilnik o računovodstvu (oz. poseben akt, ki ureja zagotavljanje podatkov o finančnem in materialnem poslovanju, v kolikor tega ne ureja že temeljni akt)
 • Izjava o varnosti (z opisom delovnega procesa, oceno tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter varnostnimi ukrepi)
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (če je društvo izvajalec zdravstvenih storitev, če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti)

NA VRH


Kateri so priporočljivi dokumenti za društva?
 • Pravilnik o delovnih razmerijh (več kot 10 zaposlenih)
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest (več kot 10 zaposlenih)
 • Pravilnik o disciplinskem postopku pred častnim razsodiščem (če ga društvo ima in če postopek ni urejen že v statutu)
 • Poslovnik o delu zbora članov
 • Poslovnik o delu drugih organov v društvu

NA VRH


Kaj rabim za registracijo društva?

Ob registraciji mora društvo zahtevku za registracijo na upravno enoto predložiti tudi naslednje dokumente/informacije:

 • zapisnik ustanovnega zbora
 • en izvod temeljnega akta - statuta (lahko oddate dva izvoda, če želite en izvod dobiti vrnjen z žigom upravne enote)
 • seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oz. ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in z njihovimi lastnoročnimi podpisi
 • dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva
 • odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva
 • naslov sedeža društva
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oz. začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča in način zastopanja ter meje pooblastil za zastopanje, kadar društvo določi dva zastopnika
 • podatek o dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost

 NA VRH


Kje dobim vlogo za registracijo društva?

Vse obrazce za ustanovitev društva dobite na upravni enoti, kjer ima društvo sedež. Na voljo pa so tudi na portalu http://e-uprava.gov.si/.

NA VRH


Kaj je SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti?

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.

Je obvezen element statuta društva. Povezava na SKD

NA VRH