HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Kaj je (zasebni) zavod?

NAZAJ NA NVO

zavod

Je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb.

Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da se morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.

Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe. Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.

Zavode ločimo na javne in zasebne, prve praviloma ne uvrščamo med nevladne organizacije, saj so njihovi ustanovitelji republika, občine ali druge javne osebe.

Podrobnejše informacije lahko najdete v ZAKONU O ZAVODIH.

Obiščite e-Pravnik, brezplačno spletno aplikacijo za izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih dokumentov. Če imate še kakšno vprašanje nam pišite.


Uporabne povezave in odgovori na vprašanja:
Kakšen je postopek ustanovitve zavoda? 
Kakšen je postopek pridobitve statusa v javnem interesu?
Kaj je SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti? 
Kateri so obvezni dokumenti za zavode?                           Vzorčni primer AKTA O USTANOVITVI zavoda Vzorci dokumentov za NVO
Kateri so priporočljivi dokumenti za zavode? Vzorčni primerek STATUTA zavoda s pojasnili Kje dobim potrebne obrazce za ustanovitev zavoda?
Portal eVEM Okrožno sodišče Nova Gorica Obvezna zavarovanja za ustanovitelje in direktorje zasebnih zavodov

Kakšen je postopek ustanovitve zavoda?

Za ustanovitev zavoda je potrebno podati zahtevo za registracijo na okrožno sodišče, na območju katerega bo zavod imel svoj sedež. Zahteva za registracijo se vloži na obrazcih UST 0, UST 1, UST 2 in UST 3, ki jih je mogoče dobiti tudi v elektronski obliki na koncu objave.
Zahtevi za registracijo je potrebno priložiti tudi:
Izvirnik akta o ustanovitvi, na katerem so overjeni podpisi vseh ustanoviteljev.
Dokaz o sredstvih, zagotovljenih za pričetek dela zavoda; v eni od bank je potrebno odpreti prehodni transakcijski račun na podlagi akta o ustanovitvi zavoda, kamor se nakažejo sredstva za pričetek dela zavoda. Njihova višina zakonsko ni določena, zakon govori le o potrebni zagotovitvi sredstev za začetek dela - to pa lahko oceni vsak ustanovitelj posebej glede na konkretne potrebe in cilje zavoda. Vsem novim ustanoviteljem priporočamo iz praktičnih razlogov, da nakažejo na račun vsak vsaj 100 EUR. Ta račun ima začasno naravo (kar pomeni, da se lahko sredstva na račun le nalagajo, ne morejo pa se z njega dvigovati) vse do registracije ustanovitve na sodišču,
Sklep o imenovanju prvih članov organov; ob ustanovitvi je to lahko sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda ali direktorja zavoda, sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda in morebitni drugi organi, ki jih na podlagi akta o ustanovitvi lahko imenuje ustanovitelj že ob sprejetju akta o ustanovitvi,
Soglasje osebe, ki je imenovana za direktorja zavoda, na katerem je njen overjen podpis,
Predlog zavoda za določitev šifre glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Izbrana dejavnost mora biti ena od dejavnosti, ki so opredeljene v Aktu o ustanovitvi kot dejavnosti zavoda.
Soglasje (so)lastnika objekta, na katerem bo imel zavod imel svoj poslovni naslov, da lahko zavod posluje na tem naslovu.
O zahtevku za vpis v sodni register odloči registrsko sodišče.
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zavod pravno sposobnost. Vlagatelju (ali notarju) se vroči sklep registrskega sodišča o vpisu in druge odločbe v tem postopku.
Zoper sklep, s katerim registrsko sodišče odloči o vpisu v sodni register, se lahko pritoži udeleženec ali kdo drug, ki meni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na zakonu temelječ interes. Če registrsko sodišče ugotovi, da je pritožba predlagatelja utemeljena, ni pa potreben dopolnilni postopek, lahko o predlogu za vpis odloči drugače in z novim sklepom nadomesti sklep, ki se izpodbija s pritožbo. Če registrsko sodišče ugotovi, da ni podlage za nadomestitev sklepa, odstopi zadevo sodišču druge stopnje, da odloči o pritožbi.
Na podlagi odločitve registrskega sodišča o vpisu ustanovitve subjekta vpisa v sodni register, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) temu subjektu določi šifro glavne dejavnosti in matično številko. 

NA VRH


Kateri so obvezni dokumenti za zavode?
  • Akt/Pogodba o ustanovitvi
  • Statut
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Izjava o varnosti
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (če je zavod izvajalec zdravstvenih storitev, če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti)

NA VRH


Kateri so priporočljivi dokumenti za zavode?
  • Pravilnik o delovnih razmerijh (več zaposlenih)
  • Akt o sistemizaciji delovnih mest (več kot 10 zaposlenih)
  • Poslovnik o delu sveta zavoda
  • Poslovnik o delu strokovnega sveta zavoda

NA VRH


Kaj je SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti?

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.

Je obvezen element akta o ustanovitvi zavoda. Povezava na SKD

NA VRH


Kje dobim potrebne obrazce za ustanovitev zavoda?

Vse obrazce dobite v sodnih registrih in na spletni strani Sodstva RS.

Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register (ustanovitev družbe)
Predlog za vpis spremembe že vpisanih subjektov v sodni register
Predlog za vpis nameravane firme v sodni register

NA VRH