HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Kaj je ustanova - fundacija?

NAZAJ NA NVO

ustanova

Ustanova je na določen namen vezano premoženje in postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena (organ, pristojen za ustanove) izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Beseda fundacija se včasih uporablja kot sinonim za ustanovo. V Zakonu o ustanovah je uporaba besede fundacija zamišljena širše – v skladu s tem zakonom jo lahko v imenu ali firmi uporabljajo vse pravne osebe, ko so ustanovljene za splošno koristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost (torej pridejo v poštev poleg ustanov tudi npr. društva, zadruge, zavodi).

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanovi se lahko s pravnim poslom med živimi (s sprejemom notarskega zapisa akta o ustanovitvi) ali s pravnim poslom za primer smrti (notarski zapis oporoke).

Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno. Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. Krog teh koristnikov ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine.

Podrobnejše informacije lahko najdete v ZAKONU O USTANOVAH.

Obiščite e-Pravnik, brezplačno spletno aplikacijo za izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih dokumentov. Če imate še kakšno vprašanje nam pišite.


Uporabne povezave in odgovori na vprašanja:
Kakšen je postopek ustanovitve ustanove?      
Kakšen je postopek pridobitve statusa v javnem interesu?
Kaj je SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti? 
Kateri so obvezni dokumenti za ustanove? Vzorčni primer AKTA O USTANOVITVI ustanove Vzorci dokumentov za NVO
Kateri so priporočljivi dokumenti za ustanove?  Vzorčni primerek STATUTA ustanove
 
Portal eVEM Javna evidenca ustanov Ministrstvo za notranje zadeve

Kakšen je postopek ustanovitve ustanove?

Ustanovo se sprejme s sprejetjem Akta o ustanovitvi, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa in mora določati najmanj:

 • ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
 • ime in sedež ustanove,
 • navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
 • namen ustanove,
 • način in postopek imenovanja članov uprave,
 • poimenske člane prve uprave.

Ko ustanovitelj podpiše Akt o ustanovitvi, ga notar posreduje ministrstvu, pristojnemu za področje, na katerem se ustanova ustanavlja. Aktu o ustanovitvi je potrebno predložiti:

 • Dokazilo o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove – to je lahko izpisek iz banke, kjer odpremo prehodni račun ali pa potrdilo lastništvu (ne)premičnin. V primeru, da gre za nedenarna sredstva je potrebno pridobiti uradno cenitev sodnega cenilca.
 • Soglasje članov prve uprave k svojem imenovanju.

Ministrstvo, ki odloči ali poda k aktu soglasje in ustanovo vpiše v evidenco ustanov. Ministrstvo mora o podaji soglasja k aktu o ustanovitvi in o vpisu ustanove v evidenco ustanov odločiti v 30 dneh.

V 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanovitelj ali uprava ustanove sprejme pravila (statut) ustanove, ki mora urejati najmanj:

 • organizacijo ustanove,
 • organe ustanove, tj. katere organe ustanova ima, kakšna je njihova sestva in pristojnosti,
 • način imenovanja (novih) članov uprave,
 • pravila o sprejemanju odločitev v organih ustanove,
 • upravljanje in zastopanje ustanove,
 • način razpolaganja s prihodki.

Soglasje mora organ, pristojen za ustanove, posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki vpiše ustanovo v javno evidenco ustanov.

NA VRH


Kateri so obvezni dokumenti za ustanove?
 • Akt o ustanovitvi
 • Statut
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Izjava o varnosti
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (če je ustanova izvajalec zdravstvenih storitev, če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti)

NA VRH


Kateri so priporočljivi dokumenti za ustanove?
 • Pravilnik o delovnih razmerijh (več zaposlenih)
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest (več kot 10 zaposlenih)
 • Poslovnik o delu organov ustanove

NA VRH


Kaj je SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti?

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.

Je obvezen element statuta ustanove. Povezava na SKD

NA VRH