info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

         MJU CB crna1

Prvi Svet nevladnih organizacij (NVO) Severno Primorske / Goriške statistične regije zaključuje svoj mandat

Svet NVO Severne Primorske/Goriške statistične regije je nastal leta 2012 kot rezultat potrebe po vzpostavitvi skupnega telesa nevladnih organizacij (NVO) v regiji, katerega namen je omogočiti lažje medsebojno dogovarjanje ter zastopanje skupnih interesov NVO na različnih nivojih oz. organizacijah. Svet NVO v naši regiji je bil vzpostavljen med prvimi tovrstnimi sveti v slovenskem prostoru. Poslanstvo Sveta je spodbujanje obravnave problematike delovanja in razvoja NVO, skrb za razvoj ukrepov za boljše sodelovanje med NVO in lokalnimi skupnostmi ter ustvarjanje pogojev za razvoj NVO in povečan družbeni vpliv NVO.

Člani Sveta so prostovoljci – voljeni predstavniki NVO in med sabo izvolijo predsednika. Skupno je bilo v zadnjem obdobju 13 predstavnikov in predstavnic NVO iz regije, in sicer štiri iz upravne enote Nova Gorica, po tri pa iz upravnih enot Ajdovščina, Tolmin in Idrija. Mandat članov Sveta NVO traja štiri leta. Članom, ki so bili izvoljeni leta 2012, poteče mandat v februarju 2016.

svet16 1

Pobudnik ustanovitve Sveta NVO je Regionalno stičišče NVO Planota, ki od začetka nudi tehnično – organizacijsko podporo delovanju le – tega. Regionalno stičišče NVO Planota je projekt Fundacije BiT Planota, ki ga že od leta 2008 finančno podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za javno upravo.
Dosedanji in prvi predsednik je Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Prvi Svet NVO, ki sedaj zaključuje svoj mandat, se je v zadnjih štirih letih srečal 15-krat. Člani so razpravljali o stanju nevladnega sektorja v regiji, obravnavali problematiko občinskih razpisov za NVO ter se aktivno vključevali v odbore za pripravo Regionalnega razvojnega programa 2014 – 2020.
Kot ključne dosežke Sveta NVO velja omeniti aktivno vključevanje članov Sveta v odbore za pripravo RRP, spodbujanje NVO za pripravo prioritetnih in drugih skupnih regijskih projektov za uvrstitev v Regijski razvojni program 2014-2020, dopolnitve programov Lokalnih akcijskih skupin v okviru pobude Leader ter občinskih aktov oz. odlokov, ki se nanašajo na NVO (npr. spremembe odloka o tehnični kulturi, vrednotenje prostovoljstva v javnih razpisih ipd.).

1

2

5

4

3

6