HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Občina Idrija: 20. redna seja Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek, 19. 10. 2017, ob 17. uri

Župan Občine Idrija sklicuje 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek, 19. 10. 2017, ob 17. uri v sejni sobi Občine Idrija.

Iz predlaganega dnevnega reda:

* Soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnica in čitalnici Idrija
* Cena storitve pomoči družini na domu v Občini Idrija

* Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija – druga obravnava
* Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija – druga obravnava
* Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev
* Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Idrija za leto 2017
* Premoženjsko pravne zadeve

Več informacij in gradiva: www.idrija.si