info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Regionalno stičišče NVO Planota

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Fundacija Banjške in Trnovske planote od aprila 2008 opravlja funkcijo REGIONALNEGA STIČIŠČA ZA NEVLADNI SEKTOR v Goriški statistični regiji. Namen projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki ga finančno podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za javno upravo, je v 13 občinah na tem območju poskrbeti za nevladne organizacije, jim nuditi podporo, jih povezovati in jim omogočiti razvoj.

V projektu bomo v do leta 2019 naslavljali probleme, ki pojavljajo tako v zvezi z usposobljenostjo nevladnega sektorja za naslavljanje potreb lokalne skupnosti kot na področju vključevanja sektorja v programiranje in odločanje na občinskem in regionalnem nivoju.

 • V projektu primarno naslavljamo t. i. NVO s potencialom, tj. nevladne organizacije, ki izražajo interes za zadovoljevanje določene potrebe v lokalni skupnosti in za lasten strokovni ter organizacijski razvoj. NVO v regiji se namreč srečujejo s pomanjkanjem finančnih sredstev, neustrezno zakonodajo, pomanjkanjem informacij za učinkovitejše delovanje, nenačrtnim izvajanjem zagovorniških akcij in znanj s področja strateškega načrtovanja, razvoja učinkovitih storitev ter sistematičnega izvajanje zagovorništva. Izbrane NVO s potencialom bomo načrtno pomagali pri krepitvi lastnih kapacitet s pomočjo posebej pripravljenih delavnic, mentoriranja, svetovanja ipd.
 • Pri nadaljnjem razvoju lokalnih mrež kot orodij za zagovorništvo in ugotavljanje potreb v posamezni lokalni skupnosti bomo iskali neustrezno naslovljene lokalne potreb v posameznih lokalnih skupnostih in organizirali srečanja z NVO in se dogovorili o primernih korakih za njihovo doseganje. Pri identifikaciji in analizi lokalnih/regionalnih politik, kjer so potrebne spremembe, bomo ob sodelovanju NVO s potencialom, člani mrež in drugimi zunanjimi strokovnjaki pripravljali predloge za spremembe. Vzporedno s tem bomo pripravljali in izvajali tudi zagovorniško strategijo.
 • Na podlagi dosedanjih izkušenj bomo krepili čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (na področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin, ipd.). Nadaljevali bomo z izvajanjem promocijskih aktivnosti z namenom vključevanja širše javnosti in širitve partnerstva ter pripravo in implementacijo načrta skupne akcije.
 • Z namenom krepitve vloge regionalnega stičišča bomo ciljno informirali predstavnike občin, predstavnike razvojnih agencij, zbornic in javnih inštitucij o tekočih akcijah Regionalnega stičišča NVO Planota. Poleg tega bomo organizirali skupna srečanja za doseganje dogovorov o letnih skupnih akcijah.
 • Po dosedanjih izkušnjah bomo redno sodelovali tudi z drugimi regionalnimi stičišči, nacionalno mrežo NVO in vsebinskimi mrežami z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks pri delu z NVO.

 Logo ESS CBMinstrstvo za javno upravo LOGO CB

Ponosni smo, da smo do sedaj v Regionalnem stičišču NVO Planota:
 • od začetka sodelovali pri nastajanju LAS za razvoj Zgornjega Posočja, katerega nosilec je Posoški razvojni center. Kot NVO stičišče smo se zavzemali za enakopravno vključevanje predstavnikov NVO v delovna telesa oz. odbore LAS za razvoj (skupščina LAS, programski odbor) ter za oblikovanje takih razpisov, na kateri bodo društvom in drugim NVO bolj prijazni (najmanjša vrednost razpisa, vmesno poročanje, da prej dobijo povrnjena sredstva…).
 • potencialnim prijaviteljem iz vrst NVO predstavljali program in jih spodbujali k prijavi na razpise. Poleg tega smo izbranim prijaviteljem nudili tehnično pomoč pri pripravi poročil.
 • uspeli povezati nevladni sektor za pripravo treh skupnih projektov za Regionalni razvojni program Severne Primorske (RRP) za obdobje 2014 – 2020. Dva od teh projektov (finančna premostitvena shema za premostitvene kredite – za NVO, ki izvajajo razne nacionalne in EU projekte – ter shema globalnih nepovratnih sredstev – za projekte za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na podeželju) sta se uvrstila med prioritetne regijske projekte, ki bodo upravičeni do financiranja v obdobju 2014-2020.
 • uspeli uvrstiti kar osem skupnih programov NV sektorja v regionalni izvedbeni načrt (RIN) na področju sociale. Pri tem smo za pripravo programov povezali NVO iz različnih koncev regije, ki se pred tem sploh niso poznali.
 • leta 2012 vzpostavili Svet NVO Severne Primorske, ki deluje kot operativni organ Mreže NVO v regiji, v katerem so predstavniki NVO iz vseh upravnih enot regije in vseh področij delovanja NVO (sociala, mladi …).
 • v zadnjih dveh letih začeli z izvajanjem aktivnosti lokalnih partnerstev, katerih namen je reševanje konkretnih lokalnih problemov / izzivov v sodelovanju vseh treh sektorjev – nevladnega, javnega in zasebnega. Tako smo v Mestni občini Nova Gorica pripomogli pri vzpostavitvi Skupne informacijske pisarne za področje sociale in zdravstva - vzpostavili smo konzorcij 25 partnerjev iz nevladnega in javnega sektorja. Tako smo uspeli povezati različne inštitucije pri reševanju socialnih vprašanj ranljivih ciljnih skupin.

Projekt traja od 1. 11. 2015 do 30. 9. 2019. Njegova vrednost znaša 320.000 €.